Mimosoudní vymáhání pohledávek. Bezpečnostní služby pro ochranu osob, majetku a informací.

Nabídka služeb

Content
Obrázek
Bold Tower

Nabízíme komplexní služby ve všech oblastech problematiky řešení pohledávek vyplývajících z obchodních vztahů po převzetí pohledávky od zadavatele.

Řešení pohledávek:

 • Kontaktování dlužníka telefonicky, zaslání dopisu, e-mailu nebo sms včetně zasílání upomínek.
 • Ověření kontaktních údajů dlužníka pro zadavatele (případné změny neprodleně hlášeny zadavateli).
 • Telefonický a osobní kontakt s dlužníkem za účelem zjištění schopnosti dlužníka hradit dluh v zadavatelem stanoveném termínu a kontroly předmětu financování.
 • Dohledávání dlužníka, který je dle údajů zadavatelem nekontaktní, včetně dohledávání předmětů financování.
 • Zajištění technického průkazu řádně registrovaného dle pokynů zadavatele.
 • Inkaso peněžních prostředků od dlužníků.
 • Odebrání předmětu financování dlužníkovi a jeho převoz na místo určené zadavatelem, v pojízdném i v nepojízdném stavu.
 • Provedení fyzické kontroly předmětu financování včetně fotodokumentace a dalších zjištěných informací.
 • Zajištění podepsání splátkové dohody a hlídání řádného splácení dlužníkem po celou dobu trvání splátkové dohody.

Dále poskytujeme:

 • Zjištění informací o bonitě právnických i fyzických osob.
 • V případech dočasného zajištění vozidla využíváme zabezpečených odstavných ploch.
 • Posudky soudních znalců, notářů a soudních exekutorů.
 • Zpracování a podání návrhu na trestní oznámení (včetně zastupování zadavatele při dalším řízení před orgány činnými v trestním řízení).
 • Služby jsou taktéž poskytovány mimo území ČR (přímé zkušenosti z Polska, Německa, Slovenska, Bulharska, Anglie a další, jazyková vybavenost).
 • Služby spojené s hledáním majetku a osob, se zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky, získáváním informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, a s tím související sběr dat a jejich vyhodnocování.