Zpravodajství

Obchodní zpravodajství a vyšetřování má za cíl vybavit partnera množstvím kvalitních a prověřených informací, které mu mají pomoci správně se rozhodovat při jeho obchodních aktivitách. Stejně tak mu napomohou při vedení obchodních sporů, soudní pří, odhalování podvodů a zejména minimalizaci případných škod.

Možnosti:

Interní vyšetřování – vyhledávání a odhalování nežádoucích praktik a podvodů uvnitř společnosti. Pomoc při jejich vyšetřování a prokazování. Do této oblasti patří - prověřování pracovní činnosti a mimopracovních aktivit zaměstnanců a managementu ( podvody, krádeže, skryté provize a kickbacks, střet zájmů, únik informací, neoprávněného nakládání s důvěrnými skutečnostmi apod.).

Prověrka externích partnerů – umožní minimalizovat riziko při obchodních transakcích a napomáhá tak uzavírat dohody pouze s důvěryhodnými partnery. Prostřednictvím této služby se prověřuje součastnost a historie společenských vztahů, významné společenské vazby, skryté podilnictví, finanční a ekonomickou situaci, platební morálku, obchodní reputaci, vedení soudních sporů a pří, arbitrážní spory.

Podpora při vedení sporu – napomáhá partnerovi v případě vedení soudních i mimosoudních sporů a pří. Informuje klienta ve vztahu k podstatě věci, o jednání protistran a dalších skutečnostech nezbytných pro úspěšné absolvování sporu, nebo arbitrážního řízení.

Vyhledávání majetku - dohledání ztraceného majetku pomůže zmírnit výši případných škod klienta. Tato služba pomáhá navrácení odcizeného či zpronevěřeného majetku jeho právoplatným majitelům.

Vyhledávání osob – Pomáhá zejména v případech, kdy je zájmová osoba pohřešována, či nekontaktní. (ztráta identity, či kontaktů, ukrývání apod.. ).

Komplexní bezpečnostní analýzy obchodních vztahů:

  • komplexní bezpečnostní analýza obchodních případů,
  • bezpečnostní prověrky smluvních stran,
  • posouzení vztahu z hlediska možných trestněprávních rizik
  • inside information service, získání neveřejných informací, narušující bezpečnostní způsobilost partnera